YETKİ VE MEVZUAT

Kalehan Enerji Grubu Projeleri “6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu” kapsamında T.C. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Şirketlerimize verilen “Üretim Lisans” larına istinaden hayata geçirilmektedir.

Bu projeler T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü projeleri olduğundan “4283 sayılı Yap-İşlet Modeli ile Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışının Düzenlenmesi Hakkında Kanun”, “6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu”, “Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca faaliyet gösterecektir.

Kalehan Enerji Grubu Projeleri için T.C. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınmış “Kamu Yararı” kararı olduğundan gerekli olan taşınmazların kamulaştırılması “2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu” kapsamında “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Yürütülen Taşınmaz Temini İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar”a göre T.C. Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılmaktadır.

Projelerin çevreye olan etkisi ile ilgili tüm hususlar ise “2872 sayılı Çevre Kanunu” nun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmış “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği” uyarınca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değerlendirilmiş ve “ÇED Olumlu” Kararları verilmiştir.

Kalehan Enerji Grubu Projeleri “Kamu Yatırımı” olduğundan “3194 sayılı İmar Kanunu”na dayanılarak hazırlanmış “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği” gereğince yapı ruhsatından muaftırlar.

Projelerin tasarımlarının kontrolü ve onayı T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri “2017/08 sayılı Genelge”si hükümleri doğrultusunda T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) sorumluluğundadır.